fbpx

+370 614 22227

​info@interogym.lt

Vidaus tvarkos taisyklės

Sporto klubo „Intero GYM“ vidaus tvarkos taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudojimosi „Intero GYM“ sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems
asmenims, kurie naudojasi „Intero GYM“ sporto klubo (toliau Taisyklėse – „Sporto klubas“) paslaugomis. Pradėti
naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama, tik Sporto klubo Nariui (toliau Taisyklėse – „Narys“) atidžiai
susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Kiekvienas Narys privalo pateikti Sporto klubo
administratoriui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Nario asmens tapatybę. Nariui atsisakius susipažinti
su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, Sporto klubas turi teisę neleisti Nariui
naudotis Sporto klubo paslaugomis. Už nepilnamečius Narius nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais)
pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių Narių tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio Nario
sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Narys pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų
laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Nario Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR
teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą išskyrus atvejus, kai
sveikata sutrikdoma dėl nesaugių ar pasenusių paslaugos teikimui pasitelktų treniruoklių, patalpų ar kitų priemonių
naudojimo. Narių asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka. Su Sporto klubo Duomenų apsaugos taisyklėmis, kuriose įtvirtinti asmens duomenų tvarkymo tikslai bei
duomenų subjektų teisės, Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje.
2. Naudotis Sporto klubo paslaugomis Nariai gali tik įsigiję vardinę sporto klubo narystę (toliau – „sporto klubo narystė“
arba „narystė“).
3. Asmeninė narystė išduodama Nariui, norinčiam reguliariai lankyti Sporto klubą. Nariams įėjimas į sporto klubą
suteikiamas pateikiant piršto antspaudą (neatkuriamą piršto antspaudo modelį) arba padarius nuotrauką. Piršto antspaudo
modelis arba nuotrauka yra pateikiami atvykus į Sporto klubą. Mokėjimo dalimis būdu Narys gali įsigyti tik 6 ir 12
mėnesių trukmės narystę. Pasirašius sutartį, narys įsipareigoja užtikrinti kiekvieno mėnesio sąskaitos apmokėjimą. Detali
informacija apie mokėjimo dalimis sąlygas pateikiama sutartyje.
4. Narystės taip pat išduodamos Nariams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl Sporto klubo
paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Sporto klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams,
atstovams ir pan.).
5. Nariai, įsigiję Narystes šių Taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis
(aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama
sutartis nenustato kitokio narystės aktyvavimo termino. Nariui per šį Taisyklių punkte arba atitinkamoje sutartyje
nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sporto klubo paslaugomis, narystės kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os)
automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ių) galiojimo terminas, atitinkantis narystės kortelės rūšį.
6. Narys, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs piršto antspaudo modelio ar nuotraukos (arba asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento), į Sporto klubą nėra įleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai iš Sporto klubo
duomenų bazėje esančių kitų duomenų galima identifikuoti Narį ir nustatyti, kad jo Narystė yra galiojanti.
7. Narystės galiojimas gali būti stabdomas tik ligos atvejais, pateikus tą patvirtinančius dokumentus.
8. Narystė yra vardinė. Perduoti ją kitam asmeniui – draudžiama, priešingu atveju narystė užblokuojama be išankstinio
perspėjimo.
9. Sporto klubo darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.interogym.lt taip pat ši informacija skelbiama
prie Sporto klubo įėjimo durų. Sporto klubas turi teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3
(tris) kalendorines dienas, iškabindamas atitinkamus skelbimus klube matomoje vietoje bei internetinėje svetainėje
www.interogym.lt. Sporto klubas gali būti uždarytas iki 48 val. dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis
Nariams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus informuojama iš anksto.
10. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Narys visada gali kreiptis į Valstybinę
vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt ) arba tiesiogiai į teismą.

II. Narystė

Narystės galiojimas.

1. Narystės galiojimo laikas Sporto klube (skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo dienos)
– 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų.
– 12 mėn. narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.

2. Narysčių Sporto klube kainas, kurios yra skelbiamos Sporto klubo interneto puslapyje www.interogym.lt, nustato Sporto klubas.


Pakeitimas.


1. Nariai, norintys pakeisti Taisyklių nustatyta tvarka įsigytos narystės rūšį, tai gali atlikti Sporto klubo
registratūroje sumokėję papildomai 3 EUR mokestį. Jeigu keičiama pigesnė narystė į brangesnę, Narys turi
sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną Sporto klubo registratūroje galiojančias kainas.
Nariams narystės koregavimas atliekamas automatiškai iš karto apmokėjus reikiamą skirtumą.
2. Nariai, norintys perrašyti narystę kitam asmeniui, tai gali padaryti vieną kartą Sporto klubo registratūroje parašę
prašymą ir sumokėję papildomą 5 EUR administracinį mokestį.


Nutraukimas.


1. Nariams, įsigijusiems narystes, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Narys dėl Sporto klubo
kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais Taisyklių bei sutarčių, sudarytų tarp Nario ir Sporto
klubo bei teisės aktų nustatytais atvejais.
2. Nariai, kurie yra sudarę mokėjimo dalimis sutartis dėl narystės įsigijimo, nesant sporto klubo kaltės, turi teisę
atsisakyti paslaugų tik padengę Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.
Išsami informacija apie mokėjimo dalimis pasirašytos sutarties nutraukimo sąlygas yra pateikiama su Nariu
sudarytoje mokėjimo dalimis sutartyje.
3. Nariui, atsisakius paslaugų dėl Sporto klubo kaltės, jam grąžinama už narystę sumokėtų įmokų dalis proporcinga
nesuteiktų paslaugų laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos.
4. Klientai (fiziniai asmenys), už kurių narystes sumokėjo jų darbdaviai (įmonės/juridiniai asmenys), neturi teisės
patys reikalauti nutraukti narystės galiojimo ir už ją sumokėtų įmokų grąžinimo.


III. Apsilankymo Sporto klube trukmė.


Nariai, nusipirkę narystes ir pateikę pirštų antspaudo vaizdą neatkuriamo piršto antspaudo modelio sudarymui arba
nuotrauką, lankytis Sporto klube gali kelis kartus per dieną Sporto klubo darbo laiku. Apsilankymo trukmė nėra ribojama.


IV. Bendrosios Narių elgesio taisyklės ir atsakomybė už jų nesilaikymą


1. Sporto klube ir jo teritorijoje Narys privalo:


• atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų
įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų
Sporto klubo Narių bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
• būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių
medžiagų). Sporto klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo Nario neįleisti į Sporto klubą. Kilus įtarimų dėl
Narių neblaivumo ar apsvaigimo būklės, Sporto klubo darbuotojas turi teisę išprašyti tokius Narius iš Sporto
klubo;
• nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Nariai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio
liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos
institucijoms;
• nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą
naudojantis Sporto klubo paslaugomis;
• fotografuoti ir filmuoti tik turint Sporto klubo vadovybės leidimą. Nariui pažeidus šį reikalavimą, Sporto klubas
pasilieka sau teisę nutraukti tokio Nario narystę, grąžinant lėšas, už kurias paslaugos nebus suteiktos;
• salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą;
• prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba
ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet
kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus
dėl reikalingos informacijos suteikimo;
• naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus
naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie
sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Sporto klubo atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet
kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
• gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus
ir alkoholinius gėrimus;
• netrukdyti kitiems Nariams naudotis Sporto klubo paslaugomis. Nariai, pastebėję kitų Narių netinkamą elgesį,
kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Nariams arba gali grėsti kitų Narių saugumui ar sveikatai, turi pranešti
apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui;
• atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Nario kaltės ar
su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Narys privalo
atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto
pateikimo už žalos padarymą atsakingam Nariui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo
administracijos sutikimu su Nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;
• lankytis tik Nariams skirtose patalpose;
• laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų;


2. Sporto klube draudžiama:


• įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
• vartoti alkoholinius gėrimus persirengimo bei kitose tam neskirtose patalpose;
• naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių) džiovinimui;
• atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines procedūras;
• skalbti rūbus.


3. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Nariams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose
vietose. Asmeninius daiktus Nariai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus,
Nariai privalo užrakinti. Neštis sportinius krepšius ar kuprines į sporto klubo treniruoklių salę griežtai draudžiama.
Nariams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Sporto klubas neatsako už Narių paliktus
daiktus persirengimo ar kitose klubo patalpose. Narys apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant
informuoti Sporto klubą. Sporto klubas neatsako už Narių asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu
tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės. Nario Sporto klube palikti daiktai saugomi 7 kalendorines dienas nuo jų radimo dienos,
o po to sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai.


4. Narys, įeinantis į Sporto klubo patalpas, prideda pirštą prie pirštų antspaudo modelių skaitytuvo. Narys
persirengimo spintelę užrakina savo kodine arba raktine spynele, kurią atsineša pats arba gali įsigyti sporto klubo
kasoje už papildomą kainą. Asmeninė spynelė yra reikalinga, nes Sporto klube yra specialios spintelės, kurios
užrakinamos tik pakabinamomis spynelėmis.


5. Narys privalo išeidamas iš Sporto klubo palikti atrakintą spintelę. Spynelę išsinešti su savimi. Palikus spintelę
užrakintą po Sporto klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, už patirtus nuostolius Sporto klubas neatsako.


6. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems
nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo Narių interesams ir/ar nesuderinamas su
šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Narių, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti
naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Nariui už šį
apsilankymą negrąžinami.

7. Nariams nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Narys savo elgesiu ne vieną kartą sukelia
grėsmę kitiems Sporto klubo Narių interesams arba ne vieną kartą apsilanko Sporto klube neblaivus ir neklauso teisėtų
atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, Sporto klubas turi teisę nutraukti Nario narystės galiojimą, o pažeidusio
Taisykles Nario neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Nariui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga
laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.


8. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Lankytojai savarankiškai
naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Lankytojai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo
valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.


V. Narių sveikata


1. Sporto klubas suteikia Nariams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų
daromos įtakos konkretaus Nario sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t.y.:
1.1. Sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Nario sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką
Nario sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei
pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.
1.2. Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų
Narių sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti
nelaikymai ir kt.), todėl Sporto klubas, gavęs tokios informacijos, pasilieka sau teisę tokių Narių į sporto klubą ar
atskirą jo zoną neįleisti.
1.3. Sporto klubas neatlygina Nariui dėl jo teikiamų paslaugų Nario sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės,
tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
1.4. Sporto klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Nario sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojas turi
teisę paprašyti, kad Narys pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Narių Sporto klubui pateiktos
gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu.


2. Narys, prieš pasirinkdamas Sporto klubo paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių
paslaugų galimą poveikį jam, t.y.:
2.1. Narys, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos
būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.
2.2. Nariai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka
konkrečius sporto įrankius, įrengimus, su kuriais sportuoja, fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius,
asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
2.3. Nariui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti
sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu,
tenka nariui.
2.4. Nariai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba
gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.
2.5. Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis
bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.
2.6. Visa atsakomybė dėl Nario sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis
Sporto klube, tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
2.7 Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams Nario sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojui
paprašius, Narys privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią
sveikatos pažymą.


VI. Papildomos taisyklės treniruoklių salėje


1. Narys yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats
pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius
poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Nario
treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.


2. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio
nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo
teisingo atlikimo.


3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, būtina dezinfekuoti paviršius ir patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus
treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, dezinfekuoti ir tinkami naudoti kitiems Nariams. Treniruoklių priedai kita
treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.


4. Nesinaudojant treniruokliu tarp pratimų eilės negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam
lankytojui.


5. Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti Sporto klubą.


6. Treniruoklių salėje draudžiama:


• naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
• dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių
salėje be avalynės. Lankytojai, pažeidę šiuos reikalavimus, į treniruoklių salę gali būti neįleidžiami;
• sportuoti ir būti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 14 metų amžiaus, yra draudžiama.
• Sporto klubo darbuotojas, pastebėjęs treniruoklių salėje asmenį, jaunesnį nei 14 metų amžiaus, turi teisę paprašyti jo
išeiti iš treniruoklių salės;
• Nuo 14 iki 18 metų asmenys treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą.
• teikti trenerio paslaugą.


VII. Baigiamosios nuostatos


1. Esant, lankytojo prašymui, šių Taisyklių nuorašas įteikiamas lankytojui Sporto klubo registratūroje arba
išsiunčiamas lankytojo nurodytu elektroninio pašto adresu.


2. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems
pagrindams, „Intero GYM“ Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi
klientus interneto tinklapyje www.interogym.lt, sporto klubo registratūroje, skelbimų lentoje ir vartotojo
nurodytais kontaktais prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo.

VšĮ INTEROGYM
į/k 304865296
a/s LT674010051004291343, Luminor DNB
adr. Respublikos g. 47a, Panevėžys
info@interogym.lt